BB45_15 / BB45_15F 로또 통계

 – 전체 비용  – 5등 금액  – 4등 금액  – 3등 금액  – 1등 금액  (단위: 천원) 

034 | 716 회차 당첨 번호 :
13 29 02 06 30 16 21

시도된 전체 횟수 : 29 번 ( 2.9 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 


1등 당첨 확률 : 8,145,060
3등 당첨 확률 : 1,221,759
4등 당첨 확률 : 148,995
5등 당첨 확률 : 14,190

033 | 715 회차 당첨 번호 :

27 33 07 44 02 41 10

시도된 전체 횟수 : 45 번 ( 4.5만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

032 | 714 회차 당첨 번호 :

07 22 37 01 33 40 20

시도된 전체 횟수 : 39 번 ( 3.9 만원 )
5등 : 2 번 ( 1.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
726JXXXXXXXX : 22 09 41 14 07 01
B91AXXXXXXXX : 34 40 22 36 39 37

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

031 | 713 회차 당첨 번호 :

23 19 02 05 18 15 44

시도된 전체 횟수 : 41 번 ( 4.1 만원 )
5등 : 2 번 ( 1.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
3QQPXXXXXXXX : 45 30 05 19 02 03
8L0PXXXXXXXX : 15 38 05 18 45 33

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

030 | 712 회차 당첨 번호 :

31 33 30 17 45 20 19

시도된 전체 횟수 : 35 번 ( 3.5 만원 )
5등 : 2 번 ( 1.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
6KJ4XXXXXXXX : 25 30 03 33 07 31
3110XXXXXXXX : 39 31 41 32 30 45

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

029 | 711 회차 당첨 번호 :

24 37 11 35 15 45 42

시도된 전체 횟수 : 13 번 ( 1.3 만원 )
5등 : 1 번 ( 0.5 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
3QQPXXXXXXXX : 24 13 34 37 36 11

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

028 | 710 회차 당첨 번호 :

04 24 33 03 09 25 10

시도된 전체 횟수 : 15 번 ( 1.5 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

027 | 709 회차 당첨 번호 :

39 44 30 18 36 10 32

시도된 전체 횟수 : 20 번 ( 2.0 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

026 | 708 회차 당첨 번호 :

19 16 02 45 34 10 01

시도된 전체 횟수 : 13 번 ( 1.3 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

025 | 707 회차 당첨 번호 :

24 12 19 44 02 39 35

시도된 전체 횟수 : 13 번 ( 1.3 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

024 | 706 회차 당첨 번호 :

04 10 28 30 03 06 37

시도된 전체 횟수 : 14 번 ( 1.4 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

023 | 705 회차 당첨 번호 :

45 28 22 17 06 01 23

시도된 전체 횟수 : 12 번 ( 1.2 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

022 | 704 회차 당첨 번호 :

04 33 01 08 42 23 45

시도된 전체 횟수 : 17 번 ( 1.7 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

021 | 703 회차 당첨 번호 :

44 31 10 33 41 28 21

시도된 전체 횟수 : 11 번 ( 1.1 만원 )
5등 : 1 번 ( 0.5 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
3QQPXXXXXXXX : 44 42 33 36 20 10

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

020 | 702 회차 당첨 번호 :

26 24 16 03 13 29 09

시도된 전체 횟수 : 10 번 ( 1.0 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

019 | 701 회차 당첨 번호 :

14 36 38 16 10 03 35

시도된 전체 횟수 : 11 번 ( 1.1 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

018 | 700 회차 당첨 번호 :

29 11 30 23 28 44 13

시도된 전체 횟수 : 15 번 ( 1.5 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

017 | 699 회차 당첨 번호 :

05 21 08 16 29 04 03

시도된 전체 횟수 : 17 번 ( 1.7 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 1 번 ( 5.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :
3QQPXXXXXXXX : 15 21 41 16 05 08

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

016 | 698 회차 당첨 번호 :

21 33 03 37 11 13 18

시도된 전체 횟수 : 14 번 ( 1.4 만원 )
5등 : 1 번 ( 0.5 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
3QQPXXXXXXXX : 45 21 11 31 33 34

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

015 | 697 회차 당첨 번호 :

02 08 11 39 33 05 31

시도된 전체 횟수 : 14 번 ( 1.4 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

014 | 696 회차 당첨 번호 :

01 38 16 34 18 07 21

시도된 전체 횟수 : 10 번 ( 1.0 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

013 | 695 회차 당첨 번호 :

34 38 26 04 18 33 14

시도된 전체 횟수 : 15 번 ( 1.5 만원 )
5등 : 1 번 ( 0.5 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
3QQPXXXXXXXX : 26 25 04 08 15 18

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

012 | 694 회차 당첨 번호 :

33 07 43 15 20 25 12

시도된 전체 횟수 : 20 번 ( 2.0 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

011 | 693 회차 당첨 번호 :

34 28 06 42 11 01 30

시도된 전체 횟수 : 31 번 ( 3.1 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
3I72XXXXXXXX : 34 18 11 08 37 28

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

010 | 692 회차 당첨 번호 :

15 11 36 32 14 03 44

시도된 전체 횟수 : 20 번 ( 2.0 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

009 | 691 회차 당첨 번호 :

45 15 35 43 27 33 16

시도된 전체 횟수 : 43 번 ( 4.3 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

008 | 690 회차 당첨 번호 :

34 38 25 24 33 39 43

시도된 전체 횟수 : 57 번 ( 5.7 만원 )
5등 : 1 번 ( 0.5 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
3QQPXXXXXXXX : 32 02 38 06 33 24

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

007 | 689 회차 당첨 번호 :

05 35 22 34 23 15 02

시도된 전체 횟수 : 98 번 ( 9.8 만원 )
5등 : 1 번 ( 0.5 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
J3GEXXXXXXXX : 30 05 37 35 36 19

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

006 | 688 회차 당첨 번호 :

05 35 22 34 23 15 02

시도된 전체 횟수 : 27 번 ( 2.7 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

005 | 687 회차 당첨 번호 :

13 42 01 08 28 10 45

시도된 전체 횟수 : 59 번 ( 5.9 만원 )
5등 : 2 번 ( 1.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
3K0LXXXXXXXX : 42 08 11 18 25 01
MNP8XXXXXXXX : 33 29 39 10 28 01

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

004 | 686 회차 당첨 번호 :

07 15 43 12 25 24 13

시도된 전체 횟수 : 40 번 ( 4.0 만원 )
5등 : 1 번 ( 0.5 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
3QQPXXXXXXXX : 26 24 12 33 34 43

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

003 | 685 회차 당첨 번호 :

12 28 40 38 06 07 18

시도된 전체 횟수 : 22 번 ( 2.2 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

002 | 684 회차 당첨 번호 :

11 39 17 15 25 01 40

시도된 전체 횟수 : 42 번 ( 4.2 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

001 | 683 회차 당첨 번호 :

20 27 28 13 06 40 15

시도된 전체 횟수 : 48 번 ( 4.8 만원 )
5등 : 2 번 ( 1.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
3QQPXXXXXXXX : 20 34 30 40 13 44
9TJUXXXXXXXX : 40 20 04 35 22 13

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

 – 전체 비용  – 5등 금액  – 4등 금액  – 3등 금액  – 1등 금액  (단위: 천원) 

028 | 682 회차 당첨 번호 :

35 27 17 23 43 38 02

시도된 전체 횟수 : 69 번 ( 6.9 만원 )
5등 : 3 번 ( 1.5 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
9TJUXXXXXXXX : 27 37 44 17 43 07
9TJUXXXXXXXX : 27 44 24 17 12 23
9TJUXXXXXXXX : 44 34 38 27 39 43

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

027 | 681 회차 당첨 번호 :

27 21 44 43 24 29 07

시도된 전체 횟수 : 40 번 ( 4.0 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

026 | 680 회차 당첨 번호 :

04 29 42 19 32 10 30

시도된 전체 횟수 : 30 번 ( 3.0 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

025 | 679 회차 당첨 번호 :

03 26 05 07 14 34 35

시도된 전체 횟수 : 21 번 ( 2.1 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

024 | 678 회차 당첨 번호 :

04 05 25 12 37 06 45

시도된 전체 횟수 : 23 번 ( 2.3 만원 )
5등 : 1 번 ( 0.5 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
3QQPXXXXXXXX : 12 42 06 07 39 05

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

023 | 677 회차 당첨 번호 :

36 41 24 12 15 44 42

시도된 전체 횟수 : 52 번 ( 5.2 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

022 | 676 회차 당첨 번호 :

39 17 45 01 34 08 27

시도된 전체 횟수 : 52 번 ( 5.2 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번
5등 당첨 번호들 :
3QQPXXXXXXXX : 07 39 01 40 11 08
LJP2XXXXXXXX : 34 13 40 15 45 08
3I72XXXXXXXX : 40 08 11 39 18 01

4등 당첨 번호들 :
2ZNDXXXXXXXX : 37 01 45 32 39 17

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

021 | 675 회차 당첨 번호 :

01 45 11 18 15 08 07

시도된 전체 횟수 : 41 번 ( 4.1 만원 )
5등 : 2 번 ( 1.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
3QQPXXXXXXXX : 11 17 18 27 16 01
8LKDXXXXXXXX : 39 08 20 11 05 18

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

020 | 674 회차 당첨 번호 :

09 10 31 14 25 27 11

시도된 전체 횟수 : 60 번 ( 6.0 만원 )
5등 : 2 번 ( 1.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
44NXXXXXXXXX : 27 44 33 31 10 29
IOExXXXXXXXX : 31 14 41 02 19 27

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

019 | 673 회차 당첨 번호 :

44 17 07 29 10 33 05

시도된 전체 횟수 : 37 번 ( 3.7 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

018 | 672 회차 당첨 번호 :

28 31 45 21 08 36 43

시도된 전체 횟수 : 54 번 ( 5.4 만원 )
5등 : 1 번 ( 0.5 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
3I72XXXXXXXX : 40 45 31 10 43 08

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

017 | 671 회차 당첨 번호 :

35 10 13 07 31 09 24

시도된 전체 횟수 : 23 번 ( 2.3 만원 )
5등 : 1 번 ( 0.5 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
3QQPXXXXXXXX : 07 10 11 13 17 30

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

016 | 670 회차 당첨 번호 :

40 26 27 41 11 18 25

시도된 전체 횟수 : 39 번 ( 3.9 만원 )
5등 : 3 번 ( 1.5 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
3QQPXXXXXXXX : 31 03 33 18 41 11
3QQPXXXXXXXX : 32 20 04 18 40 11
3I72XXXXXXXX : 20 25 18 11 40 33

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

015 | 669 회차 당첨 번호 :

29 07 38 33 20 08 09

시도된 전체 횟수 : 56 번 ( 5.6 만원 )
5등 : 2 번 ( 1.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
3I72XXXXXXXX : 20 19 24 08 07 22
NTM1XXXXXXXX : 20 03 08 27 38 21

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

014 | 668 회차 당첨 번호 :

15 14 24 32 27 12 03

시도된 전체 횟수 : 26 번 ( 2.6 만원 )
5등 : 1 번 ( 0.5 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
B759XXXXXXXX : 24 15 43 36 17 14

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

013 | 667 회차 당첨 번호 :

37 43 15 42 17 25 13

시도된 전체 횟수 : 18 번 ( 1.8 만원 )
5등 : 1 번 ( 0.5 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
3QQPXXXXXXXX : 42 33 17 37 04 40

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

012 | 666 회차 당첨 번호 :

28 06 11 02 17 04 16

시도된 전체 횟수 : 23 번 ( 2.3 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

011 | 665 회차 당첨 번호 :

44 05 06 38 17 11 13

시도된 전체 횟수 : 17 번 ( 1.7 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

010 | 664 회차 당첨 번호 :

20 36 44 10 33 41 05

시도된 전체 횟수 : 18 번 ( 1.8 만원 )
5등 : 1 번 ( 0.5 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
3OLZXXXXXXXX : 44 20 38 02 09 33

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

009 | 663 회차 당첨 번호 :

03 38 42 05 19 08 20

시도된 전체 횟수 : 50 번 ( 5.0 만원 )
5등 : 1 번 ( 0.5 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
JROAXXXXXXXX : 38 19 37 27 42 15

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

008 | 662 회차 당첨 번호 :

09 06 37 11 05 15 26

시도된 전체 횟수 : 14 번 ( 1.4 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

007 | 661 회차 당첨 번호 :

03 20 38 27 12 02 40

시도된 전체 횟수 : 11 번 ( 1.1 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

006 | 660 회차 당첨 번호 :

23 39 04 09 33 44 14

시도된 전체 횟수 : 26 번 ( 2.6 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

005 | 659 회차 당첨 번호 :

07 29 27 19 42 18 45

시도된 전체 횟수 : 38 번 ( 3.8 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

004 | 658 회차 당첨 번호 :

36 32 25 08 19 28 37

시도된 전체 횟수 : 53 번 ( 5.3 만원 )
5등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

003 | 657 회차 당첨 번호 :

43 40 19 14 39 10 23

시도된 전체 횟수 : 59 번 ( 5.9 만원 )
5등 : 1 번 ( 0.5 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
QGG0XXXXXXXX : 40 42 43 04 14 32

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

002 | 656 회차 당첨 번호 :

16 31 14 03 07 40 39

시도된 전체 횟수 : 46 번 ( 4.6 만원 )
5등 : 2 번 ( 1.0 만원 )
4등 : 1 번 ( 5.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
3J88XXXXXXXX : 27 33 14 40 20 03

4등 당첨 번호들 :
BMHUXXXXXXXX : 27 31 14 16 40 12

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :
 
 

001 | 655 회차 당첨 번호 :

07 37 40 44 39 38 18

시도된 전체 횟수 : 20 번 ( 2.0 만원 )
5등 : 2 번 ( 1.0 만원 )
4등 : 0 번 ( 0.0 만원 )
3등 : 0 번
1등 : 0 번

5등 당첨 번호들 :
3J88XXXXXXXX : 08 37 24 01 39 07
3J88XXXXXXXX : 32 21 39 07 20 44

4등 당첨 번호들 :

3등 당첨 번호들 :

1등 당첨 번호들 :